PPC On-going RECORDS

Research Grant ( mB/Year AVG.)

Publications (Since 1997)

All Graduates (Since 1993)

Ph.D. Graduates

M.S. Graduates

On Spot
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
5 days ago
PPC College

19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ หอประชุมจุฬาฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การนี้ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจุฬาฯ
.
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิทยาลัยฯ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ดังนี้
.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2565
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร
- ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2566
มหาวชิรมงกุฎ
- ศาสตราจารย์ ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตรชัย
... See MoreSee Less

6 days ago
PPC College

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบเพื่อแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องรับรอง อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ... See MoreSee Less

6 days ago
PPC College

PPC Chula ร่วมแสดงความยินดี 52 ปี LAW Chula
.
18 มิถุนายน 2567 ศ. ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดี ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าขนมเพื่อแสดงความยินดีแด่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนา โดยมี ผศ. ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
... See MoreSee Less

PPC Chula ร่วมแสดงความยินดี 52 ปี LAW Chula
.
18 มิถุนายน 2567 ศ. ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดี ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าขนมเพื่อแสดงความยินดีแด่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนา โดยมี ผศ. ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยImage attachmentImage attachment
3 weeks ago
PPC College

รูปภาพจากโพสต์ของ Ppc Chula ... See MoreSee Less

1 month ago
PPC College

PPC Chula ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 84 ปี Dent Chula
.
16 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ร่วมแสดงความยินดีแด่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนา การนี้ ศ. ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดี ศ. ดร.ธีรศักดิ์ ฤกษ์สมบูรณ์ รองคณบดี ร่วมอวยพรและมอบกระเป๋าแห่งความสุขเพื่อแสดงความยินดี โดยมี ศ. ทพ. ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
... See MoreSee Less

3 months ago
PPC College

28 มีนาคม 2567 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยพร สุริยประภาดิลก อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ ถานอาจนา และ Prof. Bor-Jier Shiau อาจารย์วิทยาลัยฯ นำนิสิตที่กำลังศึกษาวิชา Enhanced Oil Recovery ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปตท.สผ. (PTTEP Subsurface Research Center หรือ PSRC) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
...โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตในรายวิชาได้รับความรู้เรื่องชั้นหินต่างๆ สำหรับกักเก็บน้ำมัน งานวิจัยด้านธรณีวิทยา การเก็บกู้น้ำมันขั้นต่างๆ และเห็นภาพรวมการทำงานหรือลักษณะงานของบริษัทบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเก็บกู้น้ำมันขั้นตติยภูมิของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกลุ่ม บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) มาบรรยายให้ความรู้อีกด้วย
... See MoreSee Less

28 มีนาคม 2567 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยพร สุริยประภาดิลก อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ ถานอาจนา และ Prof. Bor-Jier Shiau อาจารย์วิทยาลัยฯ นำนิสิตที่กำลังศึกษาวิชา Enhanced Oil Recovery ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปตท.สผ. (PTTEP Subsurface Research Center หรือ PSRC) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
...โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตในรายวิชาได้รับความรู้เรื่องชั้นหินต่างๆ สำหรับกักเก็บน้ำมัน งานวิจัยด้านธรณีวิทยา การเก็บกู้น้ำมันขั้นต่างๆ และเห็นภาพรวมการทำงานหรือลักษณะงานของบริษัทบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเก็บกู้น้ำมันขั้นตติยภูมิของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกลุ่ม บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) มาบรรยายให้ความรู้อีกด้วยImage attachmentImage attachment
Load more

Happy hours with PPC alumni

Working in the USA “LIVE FROM ATLANTA”

By Athipol Kruapong, Ph.D.
Director of research (Global R&D)
Interface inc., USA

Know yourself

โดย ดร.เจษฎา ชุติภักดีวงศ์
CEO Postdoc CO.,LTD.

CHANGE

คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมัน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Academic Partnership

Case Western Reserve University

Department of Macromolecular Science & Engineering, USA.

Visit CWRU

University of Oklahoma

Chemical, Biological & Materials Engineering, USA.

Visit OU

University of Michigan

Department of  Chemical Engineering, USA.

Visit UMICH

Institut Français du Pétrole in France