ตารางเวลาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเมธ ชวเดช
เรื่อง

"ระบบหมักผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรม: ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ, หลักการการออกแบบระบบ, การควบคุมดูแลระบบ และแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีเทน"

โดยเริ่มต้นเป็นการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาการนำก๊าซชีวภาพมาใช้ จุลชีววิทยาที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ความรู้พื้นฐานการควบคุมมลพิษทางน้ำ การวิเคราะห็ตัวอย่างน้ำเสีย หลักการระบบหมักผลิตก๊าซชีวภาพ และชนิดระบบหมักผลิตก๊าซชีวภาพต่างๆ ปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ หลังการออกแบบระบบหมักผลิตก๊าซชีวภาพ การเก๊บก๊าซชีวภาพและการนำไปใช้ปรโยชน์ การเดินระบบหมักผลิตก๊าซชีวภาพครั้งแรก และเมื่อมีการหยุดไประยะหนึ่ง การควบคุมดูแลระบบหมักผลิตก๊าซชีวภาพเป็นประจำ การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ การพิจารณาความเหมาะสมการลงทุนระบบหมักผลิตก๊าซชีวภาพ แนวคิดการพัฒนาวิจัยในอนาคต แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยวิธีการต่างๆพร้อมตัวอย่าง

วันที่ 28 กันยายน 2566

 • 8:30-8:45 น. คณบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
 • 8:45-10:00 น. ประวัติการค้นพบก๊าซชีวภาพ, ความรู้พื้นฐานจุลชีววิทยา, กระบวนการทำความ สะอาดธรรมชาติ, ดรรชนีตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสีย
 • 10:00-10.30 น. Networking break
 • 10.30-12.00 น. หลักการย่อยสลายแบบไม่ใช่ออกซิเจน, ปัจจัยที่มีผลต่อระบบย่อยสลายแบบไม่ ใช้ออกซิเจน, ระบบหมักผลิตมีเทนแบบต่างๆ
 • 12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหาร
 • 13:30-14:30 น. การออกแบบระบบหมักผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบรวมรวมก๊าซชีวภาพ
 • 14:30-15:00 น. Networking break
 • 15:00-16:00 น. การควบคุมระบบหมัผลิตก๊าซชีวภาพ

วันที่ 29 กันยายน 2566

 • 8:30-10:00 น. การทำความสะอาดก๊าซชีวภาพ, การใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ, การวิเคราะห์ด้าน เศรษฐศาสตร์การลงทุนระบบหมักผลิตก๊าซชีวภาพ, การวิจัยและพัฒนาการผลิต ก๊าซมีเทนและไฮโดรเจน
 • 10:00-10:30 น. Networking break
 • 10:30-12:00 น. การปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • 12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหาร
 • 13:00-14:30 น. ชมห้องปฏิบัติการวิจัยระบบหมักผลิตก๊าซชีวภาพแบบต่างๆ, ตอบข้อซักถาม และสรุปเนื่องหาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
 • 14:30-15:00 น. Networking break
 • 15:00-15:30 น. รับประกาศนียบัตรจากทางวิทยาลัยฯ

* ค่าอบรม 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่ออบรมเสร็จครบชั่วโมงจะได้รับวุฒิบัตรออกโดยวิทยาลัยฯ

ลงทะเบียน
เลขที่บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 0384354545

แนบสลิปการโอนเงินพร้อมกับลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้