Dr. Santi Kulprathipanja

Dr. Santi Kulprathipanja

สันติ กุลประทีปัญญา

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2521 - 2565 ดำรงตำแหน่ง Research and Development Fellow ที่บริษัท UOP, A Honeywell Company เมือง Des Plaines มลรัฐ Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน* ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2519 – 2521 ดำรงตำแหน่ง Research Associate ที่ Harvard University ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2517 – 2519 ดำรงตำแหน่ง Research Associate ที่ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

* ในปีการศึกษา 2542 – 2544 ได้รับเชิญมาสอนและวิจัยภายใต้ “โครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย (โครงการสมองไหลกลับ)” ซึ่งดำเนินการโดยทบวงมหาวิทยาลัย ผ่านอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลที่ได้รับ และการเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ วิชาชีพ

 • สิทธิบัตรมากกว่า 35 เรื่องได้รับการพัฒนาไปใช้เชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และ อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ
 • Received the highest award of the Iowa State Alumni Association, and the Distinguished Achievement Citation, in 2000
 • รางวัลงานวิจัยดี จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
 • Received the Faculty of Science, Chulalongkorn University Alumni Association, and the Distinguished Achievement Citation, in 2008
 • Received “The Thai Professional Fellow Awards” that sponsored by Thai Ministry of Science and Technology, Ministry of Education, Thailand Research Fund, and National Science and Technology Development Agency, 2008
 • Technical Review Expert for National Center of Excellence for Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2008.
 • Technical Expert of Center of Excellence, Petroleum and Petrochemical Technology Consortium (PPT), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2003 – 2004.
 • Appointed to the International Advisory Board of The Nanomaterials Center (NanoMax) of University of Queensland, Australia, in 2001.
 • Appointed to be an Advisory Council of Chemical Engineering Department, Arizona State University, 2007 – 2010.
 • Appointed to be a Director at the South African Institute for Advanced Materials in Chemistry (SAIAMC), University of Western Cape, Cape Town, South Africa, 2004 – 2007.
 • ผู้ร่วมประเมินความพร้อมของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตในมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการก่อตั้งโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
 • ผู้ร่วมประเมินข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ทบวงมหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล และโครงการเงินกู้ของ Asian Development Bank
 • คณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัย

งานวิจัยร่วมกับบุคลากรในประเทศไทย
 • เรื่อง “Development of Hydrogen Storage Materials and a Hydrogen Storage Prototype” ทุนโครงการสมองไหลกลับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตั้งแต่ เมษายน 2548 ถึง มีนาคม 2552
 • เรื่อง “Prototype Development of Zeolite Membrane for Gasohol Application” ทุนโครงการสมองไหลกลับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตั้งแต่ สิงหาคม 2546 ถึง กรกฎาคม 2549
 • เรื่อง “Membrane Technology” ทุนจาก UOP, A Honeywell Company ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2542 ถึง ปัจจุบัน
 • เรื่อง “Reactive Separation Processes” ทุนจาก UOP, A Honeywell Company ตั้งแต่ มิถุนายน 2545 ถึง ปัจจุบัน
งานวิจัยอื่นๆ ที่บริษัท UOP, A Honeywell Company
 • Sorbex Process Technology
 • Trace Impurity Removal by Adsorption
 • Adsorptive Distillation
 • Commercial Adsorbent Formulation
 • Adsorptive Crystallization

งานบริการทางวิชาการ

 • Session Chair และ/หรือ Session Co-chair ในการประชุม American Institute of Chemical Engineers ดังนี้ 1995 (Miami), 1996 (Chicago), 1997 (Los Angeles), 1998 (Miami), 1999 (Dallas), 2000 (Los Angeles), 2001 (Reno), 2002 (Indianapolis), 2003 (San Francisco), 2004 (Austin), 2005 (Cincinnati), 2006 (San Francisco) และ 2007 (Salt Lake City)
 • Session Chair ณ North American Membrane Society Annual Meeting ดังนี้ 2001 (Lexington, Kentucky) และ 2003 (Jackson Hole, Wyoming)
 • Session Chair ณ China/USA/Japan Joint Chemical Engineering Conference in Beijing, China, 2005
 • Session Chair ณ Advanced Membrane Technology in Irsee, Germany, 2004
 • Session Chair ณ Advances in Petrochemicals and Polymer in the New Millennium Conference in Bangkok, Thailand, 2003
 • Session Chair ณ The 7th International Conference on Inorganic Membranes in Dalian, China, 2002
 • Session Chair ณ The Third Joint China/USA Chemical Engineering Conference in Beijing, China, 2000
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ ณ Chemical Engineering Department, Iowa State University in March, 2000
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ ณ Chemical Engineering Department, University of Alabama, Huntsville, 2001
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ ณ Chemical Engineering Department, University of Alabama, Tuscaloosa, Alabama, 2002
 • Keynote Speaker ณ Advances in Petrochemicals and Polymer in the new Millennium Conference in Bangkok, Thailand, 2003

ตำราหนังสือ

 • Edited and co-author of the recent published book entitled "Reactive Separation Processes", Published by Taylor & Francis, 2002.
 • Co-author of a book chapter entitled “Liquid Separations”, Hanbook of Porous Solid, edited by F.Schuth, K.Sing, and J.Weitkamp, Wiley-VCH, 2002.
 • Editor and author of a book entitled “Zeolites in Industrial Separation and Catalysis”, to be published by Wiley-VCH, 2009.

งานวิจัย

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 15 เรื่อง
 • Suttisawat, Y., Rangsunvigit, P., Kitiyanan, B., and Kulprathipanja, S. (2008). “Effect of Co-Dopants on Hydrogen Desorption/Absorption of HfCl4- and TiO2-Doped NaAlH4”, International Journal of Hydrogen Energy, 33, 6195-6200.
 • Chobsa-Ard, A., Kraikul, N., Rangsunvigit, P., and Kulprathipanja, S. (2008). “Influences of Solvents on the Production of High Purity 2,6-Dimethylnaphthalene Via Catalytic Isomerization and Adsorptive Separation”, Chemical Engineering Journal, 139 (1), 78-83.
 • Kuanchertchoo, N, Suwanpreedee, R., Kulprathipanja, S, Aungkavattana, P., Atong, D., Hemra, K., Rirksomboon, T., Wongkasemjit, S. (2007) “Effects of Synthesis Parameters on Zeolite Membrane Formation and Performance by Microwave Technique”, Applied Organometallic Chemistry, 21 (10), 841-848.
 • Kraikul, N., Rangsunvigit, P., and Kulprathipanja, S. (2007). “Integrations of Catalytic Isomerization to Adsorptive Separation for the Production of High Purity 2, 6-Dimethylnaphthalene”, Chemical Engineering Journal, 131 (1), 145-153.
 • Klaewkla, R., Kulprathipanja, S., Rangsunvigit, P., Rirksomboon, T., Rathbun, W., and Nemeth, L.T. (2007). “Kinetic Modelling of Phenol Hydroxylation Using Titanium and Tin Silicalite-1s: Effect of Tin Incorporation”, Chemical Engineering Journal, 129 (1), 21-30.
 • Kuanchertchoo, N, Kulprathipanja, S, Aungkavattana, P., Atong, D., Hemra, K., Rirksomboon, T., Wongkasemjit, S. (2006) “Preparation of Uniform and Nano-sized NaA Zeolite using Silatrane and Alumatrane Precursors”, Applied Organometallic Chemistry, 20 (11), 775-783.
 • Suttisawat, Y., Jannatisin, V., Rangsunvigit, P., Kitiyanan, B., Muangsin, N., and Kulprathipanja, S. (2006). “Understanding the Effect of TiO2, VCl3, and HfCl4 on Hydrogen Desorption/Absorption of NaAlH4”, International Journal Powor Sources, 163 (2), 997-1002.
 • Suttisawat, Y., Rangsunvigit, P., Kitiyanan, B., Muangsin, N., and Kulprathipanja, S. (2006). “Catalytic Effect of Zr and Hf on Hydrogen Desorption/Absorption of NaAlH4 and LiAlH4”, International Journal of Hydrogen Energy, 32 (9), 1277-1285.
 • Kraikul, N., Rangsunvigit, P., and Kulprathipanja, S. (2006). “Unexpected Roles of Toluene in the Catalytic Isomerization of 1, 5- to 2, 6-Dimethylnaphthalene”, Applied Catalysis A, General, 312, 102-107.
 • Kraikul, N., Rangsunvigit, P., and Kulprathipanja, S. (2006). “Study on the Adsorption of 1, 5-, 1, 6- and 2, 6-Dimethylnaphthalene on A Series of Alkaline and Alkaline Earth Ion-Exchanged Faujasite Zeolites”, Adsorption, 12 (5-6), 317-327.
 • Klaewkla, R., Rirksomboon, T., Kulprathipanja, S., Nemeth, L., and Rangsunvigit, P. (2006). “Light Sensitivity of Phenol Hydroxylation with TS-1”, Catalysis Communications, 7 (5), 260-263.
 • Kraikul, N., Rangsunvigit, P., and Kulprathipanja, S. (2005). “Isomerization of 1, 5- to 2, 6-Dimethylnaphthalene and Its Thermodynamic Aspects”, Chemical Engineering Journal, 114 (1), 73-79.
 • Termtanun, M., Rangsunvigit, P., Kitiyanan, B., Kulprathipanja, S., and Tanthapanichakoon, W. (2005). “Effect of Metal Type and Loading on Hydrogen Storage on NaAlH4”, Science and Technology of Advanced Materials, 6 (3), 348-351.
 • Rangsunvigit, P., and Kulprathipanja, S. (2004). “Phenol Hydroxylation with TS-1 in A Chromatographic Reactor”, Separation Science and Technology, 39 (14), 3301-3315.
 • Klaewkla, R., Kulprathipanja, S., Rangsunvigit, T., Rirksomboon, L., and Nemeth, L.T. (2003). “Phenol Hydroxylation Using Ti- and Sn-Containing Silicalites”, Chemical Communications, 13, 1500-1501.
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในหนังสือรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings) จำนวน 7 เรื่อง
 • Kuanchertchoo, N., Kulprathipanja, S., Aungkavattana, P., Atong, D., Rirksomboon, T., and Wongkasemjit, S. (2004). “Effect of Synthesis Parameters on the Formation of Uniform and Small Size NaA Zeolite Crystals by Microwave Technique”, Micro-and Mesoporous Mineral Phases, Rome, Italy, December 6-7, 241-244.
 • Termtanun, M., Suttisawat, Y., Rangsunvigit, P., Kitiyanan, B., and Kulprathipanja, S. (2004). “An Investigation on Hydrogen Absorption/Desorption in Metal Hydride”, 3rd Regional Conference on Energy Technology Towards a Clean Environment (RCETCE) and Kyoto University’s 21st COE International Symposium on Sustainable Energy Systems, Hua Hin, Thailand, December 1-3, 138-140.
 • Termtanun, M., Rangsunvigit, P., Kitiyanan, B., Kulprathipanja, S., and Tanthapanichakoon, W. (2005). “Effect of Metal Type and Loading on Hydrogen Storage on NaAIH4”, Proceedings of ISNEPP 2005, International Symposium on Nanotechnology in Environmntal Protection and Pollution, Bangkok, Thailand, January 12-14.
 • Klaewkla, R., Rangsunvigit, P., Rirksomboon, T., Nemeth, L.T., and Kulprathipanja, S. (2002). “Hydroxlylation of Phenol Using Titanium- and Tin-Containing Molecular Sieves”, Proceedings of 9th APCChE Congress and CHEMECA2002, Christchurch, New Zealand, September 29 - October 3, CD-ROM.
 • Sukapintha, W., Rirksomboon, T., Osuwan, S. and Kulprathipanja, S. (2000). “Mixed Matrix Membrane for Olefin/Parafin Separation”, Proceedings of the AIChE Spring National Meeting, Atlanta, Georgia, USA, 32-37.
 • Varanyanond, V., Rangsunvigit, P., Malakul, P., and Kulprathipanja, S. (2000). “Selective Adsorption of Xylene and Desorbent on KY and KBaX Zeolites”, Proceedings of the Chemical and Process Engineering Conference (CPEC) 2000 in conjunction with Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE) 2000, Singapore, December 11-13, CD Rom.
 • Ngamkitidachakul, T., Rangsunvigit, P., Kulprathipanja, S., and Rekoske, J. E. (2000). “Liquid Phase Adsorption of the C8 Aromatics and Toluene on KBaX and KY Zeolites”, Proceedings of the Annual AIChE Meeting 2000, Los Angeles, USA, November 12-17.
งานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 29 เรื่อง
 • Sridechprasat, P., Suttisawat, Y., Rangsunvigit, P., Kitiyanan, B., Kulprathipanja, S. (2008). “Roles of Catalysts on Hydrogen Desorption of Mixtures of LiBH4 and MgH2 and Its Reversibility”, AIChE Annual Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA, November 15-21.
 • Siangsai, A., Suttisawat, Y., Rangsunvigit, P., Kitiyanan, B., Kulprathipanja, S. (2008). “Investigation of the Ternary Mixture of Complex Hydrides for Hydrogen Storage Materials Development”, AIChE Annual Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA, November 15-21.
 • Kunnakorn D., Wongkasemjit S., Rirksomboon T., Aungkavattana P., Kuanchertchoo N., Kulprathipanja, S. (2008). “Optimization of Synthesized Sodium a (NaA) Zeolite Membranes”, AIChE Annual Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA, November 15-21.
 • Suntiworawut, T., Rirksomboon, T., Kulprathipanja, S. (2008). “Mixed Matrix Membrane for Gas Separation”, AIChE Annual Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA, November 15-21.
 • Yensukjit, B., Rangsunvigit, P., Kulprathipanja, S., Leardsakulthong, A. (2008). “Dynamic Adsorption Behaviors of M-Chloronitrobenzene and P-Chloronitrobenzene on Faujasite Zeolites”, AIChE Annual Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA, November 15-21.
 • Leardsakulthong, A., Rangsunvigit, P., and Kulprathipanja, S. (2007). “Adsorptive Separation of Chloronitrobenzene”, AIChE Annual Meeting, Salt Lake City, Utah, USA, November 3-9.
 • Singha-In, P., Rirksomboon, T., and Kulprathipanja, S. (2007). “Mixed Matrix Membranes for Gas Separations”, AIChE Annual Meeting, Salt Lake City, Utah, USA, November 3-9.
 • Chobsa-ard, A., Kraikul, N., Rangsunvigit, P., and Kulprathipanja, S. (2006). “Effects of the Solvent on Catalytic Isomerization of 1, 5-Dimethylnaphthalene and Adsorption of 2, 6-Dimethylnaphthalene”, AIChE Annual Meeting, San Francisco, California, USA, November 12-17.