Bussayamas Boonsanit
บุษยมาส บุญสนิท

bussayamas.b@chula.ac.th
02 2184125

Bussayamas Boonsanit

บุษยมาส บุญสนิท

Head of research management division

หัวหน้างานบริหารวิจัย

Jobs in charge

1. ดำเนินการบริหารโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก, โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน, โครงการวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย

2. จัดทำและดูแลฐานข้อมูลทุนวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์

3. ให้ข้อมูลทุนวิจัยและผลงานตีพิมพ์แก่อาจารย์ทุกท่านในด้านข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI/Scopus ของอาจารย์ บริการตรวจสอบค่า Impact Factor , ค่าคุณภาพของวารสาร (Quatile) และบริการหนังสือด่วนเกี่ยวกับวิจัย

4. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่ส่วนงานและหน่วยงานส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกด้านบริหารวิจัย ในขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทุนวิจัยและการรับทุนวิจัยเพื่อและติดตามทั้งส่วนงานและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

5. ให้บริการข้อมูลด้านวิจัยแก่หน่วยงานภายในและภายนอกที่ขอข้อมูล (เช่นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช,) ,ศูนย์ความเป็นเลิศฯ สำนักบริหารวิชาการ, สำนักบริหารวิจัยและหน่วยงานอื่นๆ)

6. ดำเนินงานและให้บริการทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอก ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย การจัดทำและนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างเร่งด่วน การจัดทำสัญญารับทุน การจัดทำหนังสือมอบอำนาจ การจัดทำประกาศแหล่งทุนภายนอกการเคลียร์เงินยืมรองจ่าย การขยายเวลาประกาศบริหารการเงินและโครงการวิจัยเพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณ การขอรอนุมัติเบิกเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็วไม่ติดขัด การปิดโครงการในระบบ ERP เป็นต้น

7. ดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ,ติดตามจัดส่งรายงานความก้าวหน้า,รายงานฉบับสมบูรณ์และการปิดบัญชีโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามสัญญารับทุนทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย