Analytical and Testing Service Center

ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายวิจัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในด้านเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยในสาขาปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จึงได้เปิดให้บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่าง แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมในหลายสาขา คือการวิเคราะห์พื้นผิว, การวิเคราะห์ทางความร้อน, การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคสเปคโตรสโคปี, การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี, เทคนิคกล้องจุลทรรศน์, การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม และ การทดสอบชิ้นงานพลาสติครวมถึงกระบวนการขึ้นรูปเบื้องต้น

ศูนย์ สถาบัน บริการวิเคราะห์และทดสอบ บริการทดสอบ บริการวิเคราะห์ ส่งทดสอบ ทดสอบตัวอย่างวิทยาศาสตร์ ทดสอบวัสดุศาสตร์ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี วัสดุพอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย